SPE: Servicepunt Emancipatie Amsterdam

Amsterdam mag trots zijn op de vele organisaties en initiatieven in de stad die zich inspannen om de positie van vrouwen te verbeteren. Stadsbreed zijn er meer dan 100 vrouwenorganisaties en emancipatie-initiatieven actief. Deze organisaties en initiatieven worden gekenmerkt door hun grote verscheidenheid aan activiteiten, visie, achterban en organisatiestructuur. Het Servicepunt Emancipatie is het kennisknooppunt van het Amsterdamse vrouwenveld. Het SPE heeft als doel (vrouwen)organisaties te ondersteunen bij hun inzet voor de emancipatie van Amsterdammers, vrouwen én mannen. Ook brengen we mensen en initiatieven bij elkaar en zetten we de kennis over de actuele emancipatiethema’s breed uit in de stad.

Uit onderzoek blijkt dat Amsterdamse vrouwenorganisaties behoefte hebben aan praktische ondersteuning door een onafhankelijk, stedelijk expertise-centrum. Het Servicepunt Emancipatie vervult deze rol. Gefinancierd door de gemeente Amsterdam, maar onafhankelijk en zelfstandig werkend.

Emancipatie in Amsterdam

Participatie is in onze visie dé sleutel tot vrouwenemancipatie. Participatie draagt bij aan de maatschappij, leidt tot zelfontplooiing en versterkt je gevoel van eigenwaarde en weerbaarheid. Verschillende groepen vrouwen in de stad volgen daarin hun eigen emancipatieproces. Vrouwenorganisaties spelen een belangrijke rol in het bereiken en stimuleren van vrouwen die hulp nodig hebben bij het actief worden en zelfvertrouwen ontwikkelen om je leven in eigen hand te nemen. Ook echtgenoten, vaders en andere mannen in het leven van deze vrouwen moeten soms ondersteuning hebben bij het accepteren van nieuwe verhoudingen.

Het SPE wil bijdragen aan de participatie en emancipatie van Amsterdammers (vrouwen én mannen) door vrouwenorganisaties te ondersteunen om nog slagvaardiger te worden. Dat doet het SPE door de organisaties te ondersteunen bij of adviseren over hun activiteiten, door ervoor te zorgen dat vrouwenorganisaties onderling kennis en expertise delen en waar nodig vrouwen helpen zich te organiseren. Ook begeleiden we de vrouwenorganisaties in het bedenken en uitvoeren van projecten die gefinancierd worden vanuit de middelen van de emancipatienota.
In 2015 ontwikkelde het SPE op basis van gesprekken, expertbijeenkomsten en workshops met zo’n honderd vrouwenorganisaties de Amsterdamse Vrouwenagenda (PDF). Daarin zijn de door hen meest genoemde obstakels voor Amsterdamse vrouwen verwoord, op de weg naar emancipatie. De beleidsnota Vrouwenemancipatie in Amsterdam is voor een belangrijk deel gebaseerd op wat de vrouwenorganisaties in de Vrouwenagenda hebben geagendeerd.