Onderzoek ledenwerving Nederlandse Bridge Bond

De bridgesport is omvangrijk en wordt over de gehele wereld beoefent. Zo ook in Nederland. Het verenigingsleven is uniek en Nederland is relatief aan het aantal inwoners één van de grootste bridge landen ter wereld. Dat is iets om trots op te zijn. Het feit wil echter dat Nederland aan het vergrijzen is. Daar komt bij dat de groei in ledenaantal van de Nederlandse Bridge Bond stagneert en de verwachting is dat het ledenaantal de komende jaren zal dalen. Dit is niet alleen in Nederland het geval. In bijna alle landen waar bridge gespeeld wordt groeit het ledenaantal niet of nauwelijks. Daar komt bij dat de gemiddelde leeftijd van de bridger steeds verder stijgt. Waar de gemiddelde bridger in 2015 een leeftijd heeft van 70 jaar zal dit in 2025 gemiddeld 75 jaar zijn.
Tegen deze achtergrond heeft de Nederlandse Bridge Bond in september 2015 daarom Publinc gevraagd om een adviesrapport te schrijven waarin de vraag centraal stond op wat voor manier de Nederlandse Bridge Bond nieuwe leden kan werven.

De aanwas van onderop door nieuwe, jongere leden blijkt hier de oorzaak. Steeds minder mensen in de leeftijdscategorie 50-65 jaar melden zich aan bij een bridgeclub. Hierdoor ‘vergrijst’ het ledenbestand van de Nederlandse Bridge Bond. Dit heeft vergaande gevolgen. Zo is bijvoorbeeld het wedstrijdaanbod in 2015 met 90% gedaald ten opzichte van de jaren ‘90. Dit resulteert onder andere in een daling van de vraag naar diepgaand lesmateriaal. Het algemene wedstrijdniveau is gedaald en dit heeft gevolgen voor de beleving van Bridge als wedstrijdsport. Steeds minder mensen willen competitief bridgen. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de Bond, omdat competities van oudsher een belangrijk bindmiddel zijn tussen de Bond en de clubs. In competitieverband bridgen wordt minder populair omdat dit per definitie gebonden is aan vaste tijden. De oudere van tegenwoordig is meer een consument geworden. Het aanbod van activiteiten is groter geworden waardoor ouderen meer te kiezen hebben. Ook wordt er van hen van meerdere kanten wat verwacht. Zo worden grootouders steeds belangrijker als vervanging voor kinderopvang. Veel mensen willen bridgen op het moment dat het hen uitkomt. Hoewel het aanbod van wedstrijdbridge daalt, stijgt het recreatief en internet bridgen in populariteit.

Tegen deze achtergrond heeft de Nederlandse Bridge Bond in september 2015 daarom Publinc gevraagd om een adviesrapport te schrijven waarin de vraag centraal stond op wat voor manier de Nederlandse Bridge Bond nieuwe leden kan werven. Wij hebben voor een aanpak gekozen die zo dicht mogelijk aansluit bij de huidige situatie en de belevingswereld van de bridger. Daarom hebben wij meerdere interviews afgenomen met zowel bestuursleden van de Nederlandse Bridge Bond als ook voorzitters van verschillende verenigingen. Op basis van deze informatie hebben wij gekeken naar de leefwereld van 65-plussers en hun behoeften om aan vrijetijdsbesteding te doen. Omdat de 65-plusser geen homogene groep is, zijn wij in dit onderzoek uitgegaan van vier typologieën: niet-wetenden, de wetenden maar niet-willers, gevorderde bridgers en de drop-outs. Er is een extra groep onderscheiden bij de gevorderde bridgers namelijk de ambivalenten. Deze typologieën zijn onderscheiden naar de fase waarin deze subgroepen stonden in verhouding tot het bereid zijn om te bridgen. Omdat de gevorderde bridgers, de ambivalenten en de drop-outs al overtuigd zijn van het bridgeaanbod behoefden deze groepen geen uitgebreide analyse. Ook omdat deze groepen niet tot de scope van dit onderzoek behoorden. Desalniettemin was het nuttig deze groepen te formuleren om het totaalbeeld van de doelgroep 65-plussers scherp te krijgen. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn de typologieën ‘de niet-wetenden’ en ‘de wetenden maar niet-willers’ van belang. Aan de hand van de fasering tot bridge werden deze twee groepen geanalyseerd naar hun behoeften, maar ook naar de mogelijke belemmeringen en de stimuli voor deze subgroep om te gaan bridgen. Op basis van deze analyse werd er per typologie een advies gegeven hoe deze subgroepen het beste benaderd kunnen worden.

De reacties vanuit de Nederlandse Bridge Bond op ons rapport waren erg positief en zij hebben besloten dit rapport mee te nemen in de ontwikkeling van hun nieuw meerjarenplan. Bridgebond directeur Gijs van der Scheer is razend enthousiast over onze samenwerking en het eindresultaat. ‘’Het adviesrapport is een prachtig stuk werk en heeft voor ons enorm veel toegevoegde waarde. We gaan er zeker mee aan de slag’’.

Een artikel vanuit Sport & Zaken over onze samenwerking leest u hier.