Weerbaarheid Koerdische Gemeenschappen

De Koerdische gemeenschap in Nederland heeft altijd goed vast weten te houden aan de eigen culturele identiteit. De distinctie tussen de politieke-oriëntatie van de Koerden en andere groepen uit het Midden-Oosten krijgt recent meer aandacht door de rol van Koerdische bewegingen die in de strijd met Islamitische Staat zijn verwikkeld. Hoewel er vanuit lokale overheden in Nederland verbinding is gelegd met de Koerdische gemeenschap en zijn zelforganisaties, is er in veel gemeenten nog geen sprake van structurele en intensieve samenwerking. Daarom bestaat er relatief weinig zicht op de radicaliseringsproblematiek onder de nieuwe Koerdische vluchtelingen die zich bij de reeds gevestigde […]

Kracht on Tour 

Om vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt een vergrote kans op werk te bieden zijn binnen Kracht on Tour meer dan 300 vrouwen gekoppeld aan een training, stage of werkervaringsplek. Zo verwelkomde Publinc Rachel DeSumma en Camelia Contreras voor een ondersteuning in de communicatie.

Minimavoorzieningen gemeente Amsterdam 

In samenwerking met de gemeente Amsterdam en met sleutelfiguren in verschillende Amsterdamse gemeenschappen brengen wij de Amsterdamse voorzieningen bij minima onder de aandacht en ondersteunen wij deze minima bij het doen van aanvragen.

GGZ Academie

Wij bouwen kennisnetwerken op van academici, zorgprofessionals en ambtenaren.

Onderzoek ledenwerving Nederlandse Bridge Bond

De bridgesport is omvangrijk en wordt over de gehele wereld beoefent. Zo ook in Nederland. Het verenigingsleven is uniek en Nederland is relatief aan het aantal inwoners één van de grootste bridge landen ter wereld. Dat is iets om trots op te zijn. Het feit wil echter dat Nederland aan het vergrijzen is. Daar komt bij dat de groei in ledenaantal van de Nederlandse Bridge Bond stagneert en de verwachting is dat het ledenaantal de komende jaren zal dalen. Dit is niet alleen in Nederland het geval. In bijna alle landen waar bridge gespeeld wordt groeit het ledenaantal niet of […]

Trainingen radicalisering

Op het gebied van radicalisering bieden wij, in samenwerking met het Rijksopleidingsinstituut radicalisering en Stichting School en Veiligheid, drie verschillende trainingen aan, namelijk: 1. Basistraining radicalisering en jihadisme Deze eendaagse basisopleiding is afgestemd op professionals die nog geen of weinig kennis hebben van thema’s op het gebied van radicalisering en jihadisme. De opleiding heeft een praktisch en interactief karakter en is gericht op: – inzicht in het proces van radicalisering, – het herkennen en duiden van signalen en – samenwerking en informatiedeling met (netwerk)partners. Tijdens de dag onderzoekt u ook uw eigen houding ten opzichte van het thema en worden handelingsperspectieven […]

Masterclass: vervreemding op school

De masterclass ‘Vervreemding op school’ gaat in op de rol van docenten in het tegengaan van radicalisering. Deze masterclas is dus geschikt voor zowel docenten als tweedelijns begeleiders in het MBO.

Kwaliteitsmanagement

Op het gebied van kwaliteitsmanagement biedt Publinc de volgende trainingen aan: Interactieve beleidsvorming Adviesvaardigheden Consulting skills Kwaliteitsmanagement Procesmanagement Projecten sturen, projecten leiden Projectmatig samenwerken Bedrijfskundig procesmanagement

LHBT: Jezelf kunnen zijn in Utrecht

Jezelf kunnen zijn in Utrecht is een programma dat zich richt op de verbetering van de positie van biculturele LHBT’s in de stad Utrecht. LHBT staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender. Conditio sine qua non: deskundigheidsbevordering van professionals. De meeste biculturele LHBT’s weten nog onvoldoende aansluiting te vinden bij reguliere hulpverleners. Aan de andere kant zijn hulpverleners over het algemeen niet voldoende toegerust om biculturele LHBT’s adequaat te kunnen helpen of door te kunnen verwijzen. Dit programma richt zich op verbetering van de kennis, vaardigheden en cultuursensitiviteit van zorg- en hulpverleners en het faciliteren van onderlinge samenwerking. Er zijn […]

Vrij Spreken

Bespreekbaar maken van taboeonderwerpen In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zette Publinc zich samen met projectpartners IOT (InspraakOrgaan Turken in Nederland) en SMN (Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders) in om taboeonderwerpen bespreekbaar te maken. Daarbij stond het recht op zelfbeschikking centraal. In ruim 300 bijeenkomsten verspreid over het hele land werden meer dan 2000 deelnemers in interactieve bijeenkomsten uitgenodigd om het gesprek aan te gaan over onderwerpen die vaak als taboe worden beschouwd: huwelijksdwang en vrije partnerkeuze, seksuele geaardheid, emancipatie zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. De bijeenkomsten werden geleid door speciaal hiervoor opgeleide trainers met alleen een biculturele […]

SPE: Servicepunt Emancipatie Amsterdam

Amsterdam mag trots zijn op de vele organisaties en initiatieven in de stad die zich inspannen om de positie van vrouwen te verbeteren. Stadsbreed zijn er meer dan 100 vrouwenorganisaties en emancipatie-initiatieven actief. Deze organisaties en initiatieven worden gekenmerkt door hun grote verscheidenheid aan activiteiten, visie, achterban en organisatiestructuur. Het Servicepunt Emancipatie is het kennisknooppunt van het Amsterdamse vrouwenveld. Het SPE heeft als doel (vrouwen)organisaties te ondersteunen bij hun inzet voor de emancipatie van Amsterdammers, vrouwen én mannen. Ook brengen we mensen en initiatieven bij elkaar en zetten we de kennis over de actuele emancipatiethema’s breed uit in de stad. Uit […]

Schuldenlab070

Het Schuldenlab070 is een platform waar professionals op het gebied van schulden bij elkaar komen, met als doel: Den Haag schuldenvrij krijgen! Samen wordt aan de hand van projecten, colleges en hackathons gewerkt om innovatie oplossingen te bedenken voor de huidige schuldenproblematiek. Hackathons zijn interactieve bijeenkomsten waar in kleine groepen gewerkt wordt aan het oplossen van vraagstukken met betrekking tot schulden.

Omarmen

Rond de 20% van de personen uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschap leeft in armoede. Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en het Inspraak Orgaan Turken in Nederland (IOT) hebben in samenwerking met Publinc een project ontwikkeld ter bestrijding van armoede in deze gemeenschappen. Het project met de naam ‘Ambassadeurs Armoedebestrijding/Omarmen’ ondersteunt en versterkt zelforganisaties en sleutelpersonen in de Marokkaanse en Turkse gemeenschap om een actieve schakel te vormen in de strijd tegen armoede en schulden. Het bevorderen van eigen kracht en de verbinding met lokale en landelijke initiatieven zijn daarbij de uitgangspunten. Omarmen richtte zich op het activeren van […]